Tietosuojaseloste

EduDuo Oy:n LukuTähti sovelluksen tietosuojaseloste 28.4.2022.

Tämä tietosuojalauseke kattaa EduDuo Oy:n kehittämän LukuTähti sovelluksen (jäljempänä ”sovellus” tai ”palvelu”). Sovelluksen tarkoitus on motivoida opiskelijoita lukemaan kirjoja.

Tutustu tämän tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti. Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden tarvittaessa muuttaa tätä tietosuojalauseketta. Käyttäjä hyväksyy kulloinkin käytössä olevan tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä sovellusta. Mikäli käyttäjä ei hyväksy ehtoja, käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää sovellusta. Sovelluksen käyttö tulee tällöin välittömästi lopettaa ja sovelluksen asennus poistaa.

EduDuo Oy on sitoutunut suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä tietosuojalain (1050/2018), sähköisen viestinnän palveluista annetun lain (917/2014), EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.

Rekisterinpitäjä:

EduDuo Oy

Y-tunnus: 3163958-7

Sähköpostiosoite: lukutahti@eduduo.fi

Rekisterin nimi:

LukuTähti sovelluksen käyttäjärekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus:

Rekisterin käyttötarkoitus on käyttäjän rekisteröityminen ja tunnistautuminen sovellukseen.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste:

Käyttäjän tietoja kerätään ja käsitellään käyttäjän suostumuksella, tai käyttäjän kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Sovelluksen kautta kerätään sovelluksen käyttöön tarvittavaa tietoa kuten kirjautumiseen vaadittavat tiedot, sovellustoimintojen kautta generoituvat tiedot sekä palvelulokiin tallentuvat tiedot. Sovellus kerää käyttäjän tietoja, kun käyttäjä asentaa ja käyttää sovellusta.

Henkilötietojen käsittely perustuu myös rekisterinpitäjän perusteltuun ja oikeutettuun intressiin viestiä palveluistaan rekisteröidyille käyttäjille (oikeutettu etu). Henkilötietoja voidaan käsitellä myös tilanteissa, jossa sillä on oikeusperuste asiakassuhteiden hallinnan, palvelun tarjoamisen ja kehittämisen, tietoturvan ja sisäisen raportoinnin merkitsemisen takia.

EduDuo Oy käsittelee henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti.

Jos käyttäjät kirjautuu käyttäen MPASSID:tä, niin rekisterinpitäjä on koulu tai oppilaitos ja tietojen käsittelijänä toimii Lukutähti.
Jos käyttäjät kirjautuu muulla tavalla, niin rekisterinpitäjänä toimii Lukutähti.

Rekisterin tietosisältö

Käyttäjän tunnistavat tiedot: Käyttäjän nimimerkki ja sähköpostiosoite.

Rekisteriin voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

– Nimi, sähköpostiosoite, luokka, koulutiedot.

Palveluiden käytöstä automaattisesti generoituvat tiedot:

– Sovellus voi kerätä päätelaitteeseen liittyviä tietoja kuten laitteen tyypin, yksilöivän id:n, IP- osoitteen ja käyttöjärjestelmän tiedot (näihin kuitenkaan rajoittumatta).

– Käyttäjän sovelluksessa suorittamiin toimintoihin liittyvät tiedot, kuten lukemisen edistyminen, tallennetaan tietokantaan.

Muut käyttäjän suostumuksella kerätyt tiedot.

Tietojen säilytysaika

Käyttäjän tietoja säilytetään niin kauan kuin se sovelluksen käytön kannalta on tarpeen kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti, mukaan lukien kirjanpitoon ja raportointiin liittyvien vaatimusten täyttämiseksi.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään palvelun käyttöönoton yhteydessä.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

EduDuo Oy ei myy, vuokraa tai luovuta käyttäjän henkilötietoja kolmansille osapuolille. Käyttäjän henkilötietoja voidaan luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti viranomaisten tai muiden vastaavien tahojen esittämien vaatimusten mukaan.

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Evästeiden (cookies) käyttö

Käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja voidaan kerätä evästeiden (engl. cookies) ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla. Eväste on erillinen tekstitiedosto, joka tallentuu käyttäjän päätelaitteeseen. Eväste sisältää tietoa mm. käyttäjän käyttämästä selaimesta ja sen versiosta.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Automaattinen päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä sellaiseen automaattiseen päätöksentekoon, jolla olisi oikeudellisia tai vastaavia vaikutuksia rekisteröidyille.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyn oikeuksia voi käyttää lähettämällä kirjallisen pyynnön allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Oikeuksien käyttäminen on lähtökohtaisesti maksutonta. Tietyistä toimenpiteistä voimme joutua veloittamaan maksun.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu ja kuinka niitä on käsitelty. Tarkastusoikeus voidaan evätä laissa säädetyin perustein.

Oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Siltä osin kun rekisteröity on itse toimittanut rekisteriin tietoja sopimuksen toteuttamiseen perustuen, rekisteröidyllä on oikeus saada nämä tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä, koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää tiedot toiseen järjestelmään tai toiselle rekisterinpitäjälle.

Oikeus peruuttaa suostumus ja tulla unohdetuksi

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle ja pyytää poistamaan henkilötiedot. Tämän jälkeen EduDuo Oyei käsittele kyseisiä henkilötietoja ellei käsittelyyn ole muuta oikeusperustetta.

Oikeus vastustaa ja rajoittaa käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Yhteydenotot

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn ja sisältöön liittyvissä kysymyksissä sekä omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröity voi olla yhteydessä EduDuo Oy:hyn. Rekisteröity voi käyttää oikeuksiaan ottamalla yhteyttä sähköpostilla tämän lausekkeen alussa mainittuun sähköpostiosoitteeseen lukutahti@eduduo.fi.

Voimassaolo

Tämä tietosuojaseloste on voimassa  1.6.2022 alkaen.