Käyttöehdot

EduDuo Oy:n LukuTähti sovelluksen käyttöehdot 1.6.2021

1. Palvelun kuvaus

EduDuo Oy:n LukuTähti sovelluksen (jatkossa “sovellus” tai “palvelu”) avulla motivoidaan opiskelijoita lukemaan kirjoja.

Näitä käyttöehtoja sovelletaan palvelua ylläpitävän EduDuo Oy:n (”Ylläpitäjä”), koulun tai koulun jäsenen tai loppukäyttäjän (”Käyttäjä”) välillä palveluun tuotettujen sekä sen kautta sovelluksessa tarjolla olevan sisällön ja aineistojen käyttämiseen.

Kirjautuessaan palveluun tai käyttäessään palvelua käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kokonaisuudessaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja. Käyttäjän tulee tutustua huolellisesti näihin käyttöehtoihin ja hyväksyä ne itseään sitovaksi voidakseen käyttää palvelua. Näitä ehtoja sovelletaan palveluun liittyviin sisältöihin, jotka ylläpitäjä on tuonut käyttäjän tietoisuuteen.

2. Palvelun ylläpitäjän ja rekisterinpitäjän yhteystiedot

EduDuo Oy

Y-tunnus: 3163958-7

Sähköpostiosoite: info@eduduo.fi

3. Käyttöoikeus

Sovelluksen Käyttäjäksi voi rekisteröityä ainoastaan luonnollinen henkilö. Kirjautumista vaativan Palvelun osioiden käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa muille osapuolille.

Ylläpitäjä pidättää oikeuden olla hyväksymättä Käyttäjän rekisteröintiä. Käyttäjä saa käyttää Palvelua vain näiden käyttöehtojen mukaisissa tarkoituksissa. Palvelun käyttö edellyttää, että Käyttäjä hyväksyy ja noudattaa näitä käyttöehtoja.

Kaikki palvelun käyttöoikeudet, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kuuluvat ylläpitäjälle. Käyttäjällä ei ole oikeutta toisintaa palvelua millään tavalla tai missään muodossa eikä kääntää, muunnella, sovittaa tai muulla tavalla muuttaa palvelua.

4. Rekisteröityminen ja henkilötietojen poistaminen

Palvelun käyttö edellyttää käyttäjän rekisteröitymistä. Käyttäjä liittyy palveluun rekisteröitymällä käyttäjäksi osoitteessa https://lukutahti.web.app ja hyväksymällä siellä nämä palvelun käyttöehdot. Palveluun annettuja henkilötietoja säilytetään kaksi vuotta (24kk) kerrallaan alkaen kesäkuusta 2022.

Mikäli palveluun rekisteröitynyt henkilö (Käyttäjä) ei ole viimeisen 24 kk:n aikana päivittänyt mihinkään palvelun alaiseen toimintaan, palvelun ylläpitäjä voi pyytää palveluun rekisteröityneitä henkilöitä tarkistamaan ja päivittämään omat tietonsa. Jos henkilö ei kuittaa tietojaan tarkastetuksi tai päivitetyksi, tai hän ei halua jatkaa palvelun käyttäjänä, henkilötiedot voidaan poistaa.

Käyttäjä voi myös koska tahansa pyytää tietojensa poistamista palvelusta ja sen henkilörekisteristä lähettämällä pyynnön palvelun tarjoajalle osoitteeseen lukutahti@lukutahti.fi.

Käyttöehdot sitovat käyttäjää kaikissa tapauksissa niin kauan, kuin tämä käyttää palvelua.

5. Henkilötietojen käyttö

Palveluun tallennettujen henkilötietojen rekisterinpitäjänä toimii EduDuo (Ylläpitäjä). Kulloinkin voimassa olevan tietosuojan ja henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaiset tarkastuspyynnöt ja tiedon korjaamista koskevat pyynnöt osoitetaan ylläpitäjälle osoitteeseen lukutahti@lukutahti.fi.

Voimassaolevan tietosuoja-asetuksen (EU) 2016/679 mukaan rekisteröidyllä on tietosuojaselosteen mukaiset oikeudet. Palveluun tallennetaan tietosuojaselosteessa kuvatut pakolliset tiedot ja niiden käyttötarkoitukset.

6. Käyttäjän vastuut

Käyttäjäksi liittynyt luonnollinen henkilö vastaa palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta, ylläpidosta ja käytöstä sekä kaikista palvelun käytöstä aiheutuvista kustannuksista.

Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan tunnistetietojensa salassapidosta. Käyttäjä vastaa kaikesta tunnistetiedoillaan tapahtuneesta palvelun käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, maksuista, velvoitteista ja seuraamuksista. Mikäli käyttäjä epäilee omien tietojensa joutuneen ulkopuolisen haltuun, on hänen välittömästi otettava yhteyttä palvelun ylläpitäjään osoitteeseen lukutahti@lukutahti.fi.

Käyttäjä vastaa palvelun kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä mitään epäasiallista aineistoa ja että hänen palvelussa julkaisemansa aineisto on lain ja hyvän tavan mukaista eikä loukkaa muiden oikeutta, ja että hänellä on oikeus mainittuun materiaaliin.

Palvelua ei saa käyttää tekijänoikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston julkaisemiseen tai levittämiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa, taikka muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista ylläpitäjälle tai muille käyttäjille.

Käyttäjä on velvollinen käyttämään palvelua näiden käyttöehtojen, Suomen lainsäädännön, viranomaismääräysten ja hyvän tavan mukaisesti ja on vastuussa näiden vastaisesta palvelun ja sen sisältämän aineiston käytöstä ylläpitäjälle taikka muille osapuolille aiheutuneesta vahingosta. Ylläpitäjällä on oikeus estää palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että palvelua käytetään hyvän tavan ja Suomen lain vastaisesti.

7. Ylläpitäjän vastuut

Ylläpitäjä ylläpitää palvelua ja tuottaa sille puitteet pyrkien mahdollisimman korkeatasoisen palveluiden ylläpitämiseen ja käyttäjien vaalimiseen.

Ylläpitäjällä on oikeus poistaa palveluun tuotettua epäasiallista sisältöä tai estää palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että palvelua käytetään hyvän tavan ja lain vastaisesti. Käyttäjän tili voidaan sulkea, jos käyttäjä sitä pyytää. Käyttäjän tili voidaan sulkea myös tapauksissa, joissa (i) tilin tietoja on muutettu oikeudettomasti, (ii) tiliä käyttää muu kuin Käyttäjä tai (iii) tiliä tai sen sisältöjä käytetään laittomiin tarkoituksiin.

Ylläpitäjällä on oikeus muuttaa palvelun sisältöä, toimintaa ja saavutettavuutta palvelun kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä rajoituksetta parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. Palvelussa annettavia tietoja, ohjeita ja neuvoja ei ole tarkoitettu juridisiksi, kaupallisiksi, lääketieteellisiksi tai muunkaltaisiksi palvelun ylläpitäjää sitoviksi tiedoiksi, ohjeiksi ja neuvoiksi, eikä niihin siten voi vedota. Niiden perusteella ei voi esittää palvelun ylläpitäjää tai käyttäjää kohtaan vaatimuksia.

Ylläpitäjä ei vastaa käyttäjille palvelun mahdollisesti sisältämistä asiallisista tai teknisistä virheistä, puutteellisuuksista tai palvelun sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista, johtuivatpa nämä virheet erehdyksestä, palvelun tai tietoliikenneyhteyksien toimintahäiriöistä, huoltotöistä tai muusta syystä.

Ylläpitäjä ei takaa palvelun keskeytymätöntä ja virheetöntä toimintaa. Palvelu tarkistetaan säännöllisesti toimintahäiriöiden estämiseksi. Ylläpitäjällä on oikeus keskeyttää palvelun toiminta siihen liittyvän muutoksen, uudistuksen, huolto- ja asennustöiden taikka niiden kaltaisten palveluun liittyvien muiden syiden vuoksi. Käyttökatkoksista pyritään ilmoittamaan käyttäjille mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

9. Tietoturva

Palvelun ylläpitäjä järjestää palvelun tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla sekä pyrkii asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn palveluun.

Palvelun tietosisältö on Googlen pilvipalvelimille. Henkilörekisteri sijaitsee EU:n alueella Googlen pilvipalvelimilla.

Käyttäjille mahdollisesti lähetettävät sähköpostit kulkevat lähetykseen käytettävän Sendgrid – palvelun kautta.

Lisätietoa: https://firebase.google.com/support/privacy https://sendgrid.com/docs/glossary/gdpr/

10.Käyttöehtojen voimassaolo

Nämä käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi alkaen 06/2022. Ylläpitäjällä on tarvittaessa oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä käyttöehtoja ilmoittamalla siitä. Käyttöehtojen muuttuessa käyttäjän tulee hyväksyä käyttöehdot uudelleen kirjautuessaan palvelun käyttäjäksi. Käyttöehdot sitovat käyttäjää kaikissa tapauksissa niin kauan, kun hän käyttää palvelua.

11. Erimielisyyksien ratkaiseminen

Näihin käyttöehtoihin perustuvat tai näiden ehtojen tarkoittamaan palveluun liittyvät erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti ylläpitäjän ja käyttäjän välisissä neuvotteluissa. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riitaisuudet Oulun käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaisesti.